De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

Ouderraad - financiële bijdragen

Ouderraad

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de ouderraad (OR) uit de volgende leden:

Marissa van der Heijden, voorzitter

Delia Titre, secretaris

Carlos Simao Ferreira, penningmeester

Walter van Oort, lid

Zoraina George, lid

Patrick Kronshorst, lid

Jurgen van den Eng, vertegenwoordiger personeel

Annette Peterse, vertegenwoordiger personeel

U kunt de OR bereiken via or@eglantierdelft.nl

 

Ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals werkweek groep 8, aanvullend lesmateriaal en activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet worden betaald. Voor het onderwijs van IKC De Eglantier Voorhof wordt de ouderbijdrage besteed aan:

  • De IPC uitstapjes;
  • Het eten en drinken en de huur van het sportveld voor de sportdag;
  • De huur van de schooltuinen voor groep 6;
  • De aankleding van feesten zoals de sinterklaasviering en het kerstfeest;
  • De beloning van de fotograaf die de kinderen fotografeert tijdens sportdag, toneelavonden, sinterklaasviering en andere activiteiten;
  • Voor de klassen die tweetalig primair onderwijs hebben (TPO) worden enkele extra activiteiten georganiseerd.

 

Voor groep 1 t/m 4 (TPO klassen) is de ouderbijdrage over 2018-2019 € 46,= en voor de groepen 5 t/m 8 € 36,= per jaar.

U kunt betalen via Stichting Ouderraad De Eglantier, NL65INGB0001673458.

 

Giften

Het IKC accepteert giften van bedrijven, wanneer deze bestemd zijn voor activiteiten anders dan het reguliere onderwijs en de activiteiten van het bedrijf niet in strijd zijn met onze doelstellingen. De medezeggenschapsraad controleert de uitvoering van dit beleid.

 

Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof

Stichting Vrienden van De Eglantier Voorhof is opgericht door ouders en leerkrachten van De Eglantier Voorhof ter ondersteuning bij het realiseren van projecten die niet (volledig) uit de normale begroting kunnen worden gerealiseerd, maar die wel van groot belang worden geacht voor het Cultuur- en Natuuronderwijs op de school. Wilt u een bijdrage doen, dan kan dit op NL92RABO0300583745 t.n.v. Stichting Vrienden De Eglantier Voorhof.