De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. IKC De Eglantier valt onder het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Het wil met scholen en ouders voor ieder kind goed onderwijs realiseren.
Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, moet bij aanmelding voor de school alle relevante informatie beschikbaar te komen. De school zal bij een schriftelijke aanmelding in een intakegesprek bepalen of onze school de juiste onderwijsplek is. Bij de kinderopvang volgt naar aanleiding van een zorgvraag een aangepast intake gesprek om te bekijken of de opvang aan de speciale zorgbehoefte kan voldoen. Ouders en/of pedagogisch medewerkers zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te verkrijgen. Aan ouders van kinderen die van een externe kinderopvang of peuterspeelzaal komen, wordt gevraagd of er informatie beschikbaar is.


Besluitvorming en ondersteuning

De Eglantier neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen wordt het kind geplaatst.

 

Indien De Eglantier vindt dat de basisondersteuning niet op onze school geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede en juiste plaatsing voor het kind.

 

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Via deze link kunt u het ondersteuningsprofiel lezen.

 

 

Samenwerkingsverband PPO Delflanden

Het samenwerkingsverband PPO Delflanden is een verband waarin onze school samenwerkt met andere scholen met betrekking tot passend onderwijs. Het verband is betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning (arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Stichting Librijn heeft zorgplicht vanaf aanmelding bij De Eglantier voor het plaatsen van uw kind op de juiste onderwijsplek.


In passend onderwijs werken we met een aantal onderwijs werkniveaus:

 

  • Basisondersteuning
    Scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool minimaal moet kunnen bieden;
  • Arrangement
    Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben;
  • Speciale lesplaats
    Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool waar het kind is aangemeld aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en andere scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.

 

Meer informatie vindt u de website van PPO Delflanden