De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Niveau werken

De lessen worden verzorgd door de groepsleerkrachten en de vakleerkrachten. Deze bestaan doorgaans uit instructie en opdrachten die inividueel of in kleine groepjes worden gemaakt. De instructies worden doelgericht volgens het IGDI (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) -model gegeven met coöperatieve werkvormen. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig werken in niveaugroepen.

 

Het IGDI-model

Door middel van het IGDI-model wordt de instructie gefaseerd aangeboden. De nieuwe leerstof of strategie wordt herhaald en gedifferentieerd gepresenteerd door de leerkracht. De lessen zijn erop gericht dat alle kinderen deze doelen kunnen behalen. Waardoor ieder kind instructie krijgt naar aanleiding van zijn of haar eigen leerbehoeften.


Coöperatief leren

Onderdeel van de instructie is het coöperatief leren. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Het samenwerken wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren bijvoorbeeld samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie of vullen elkaar aan. Ze zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. In onze lessen streven we ernaar dat alle kinderen profiteren van de groepsinstructie. Tijdens het zelfstandig verwerken wordt  rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen.

 

Niveaugroepen

Er wordt op drie verschillende niveaugroepen binnen de klas gewerkt, met een zogeheten basisgroep, verlengde instructie groep en een verrijkersgroep. Tijdens een leesles bijvoorbeeld, krijgen de goede lezers verrijkingsstof en de zwakke lezers verlengde instructie. Voor de kinderen in de verrijkersgroep betekent dit (soms) een verkorte instructie en gerichte instructie op verrijkings- en verdiepingsstof passend bij het vakgebied. Dit betekent voor de zwakke lezers meer instructietijd door voor deze kinderen de instructietijd te verlengen. Hierbij wordt er rekening gehouden met hun leerbehoefte.

 

Tijdens het zelfstandig werken is het uitgangspunt dat kinderen onafhankelijk van de leerkracht de leerdoelen bereiken. Kinderen maken hierbij gebruik van een dagplanning, waarmee kinderen individueel of in samenwerkende vorm zelfstandig aan de slag gaan. Hierbij is de rol van de leerkracht begeleidend. Kinderen leren op deze manier hun werk te plannen en zelfstandig keuzes te maken in hun werk aanpak.

 

De lessen in de groepen 1, 2 en 3

De lesstof in groep 1 en 2 is niet in zaakvakken opgedeeld maar wordt geïntegreerd aangeboden. Thematisch werken geeft samenhang aan alle activiteiten, waarbij ieder kind zich op het eigen niveau kan ontwikkelen. De leerkrachten begeleiden en stimuleren het leerproces van ieder kind. Dit wordt in de groepen 1 en 2 naar aanleiding van de KIJK! ontwikkellijnen en het IPC gedaan. De thema’s passen bij de belevingswereld van het kind waardoor de motivatie en betrokkenheid van de kinderen wordt verhoogd: ze worden enthousiast en ‘beleven wat ze leren’.


De gezamenlijke lesinstructie wordt tijdens kringmomenten gegeven. Hierbij wordt onder andere voorbereidend lezen, taal en rekenen aangeboden. De leerdoelen waar vanuit gewerkt wordt tijdens de kringactiviteiten komen tevens terug bij het zelfstandig verwerken en de speel- en werkles. Hierbij wordt in groep 1, 2 en 3 gewerkt met een planbord. Dit is een bord waarop de kinderen zelfstandig een keuze kunnen maken welke activiteiten ze willen doen. Door uitdagend materiaal en een breed aanbod van activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling van het kind, wordt het kind gestimuleerd telkens een stap verder te zetten. De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Daarnaast is er veel ruimte voor samen spelen, bewegen en dansen tijdens de gymlessen en het buiten spelen.


De basisvaardigheden in groep 3 tot en met 8

We besteden veel aandacht en tijd aan de basisvaardigheden taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Goed onderwijs in de basisvaardigheden is voor ons belangrijk. Aan de hand van bijbehorende, methodegebonden toetsen volgen we de vorderingen van de kinderen op deze gebieden en evalueren we ons onderwijs, de methodes en hulpmiddelen die we daarbij gebruiken.

 


In de groepen 1 en 2 wordt met de basisvaardigheden spelenderwijs een start gemaakt. Kinderen verschillen in tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun, aanleg, motivatie en achtergrond. Zowel de leerkracht als de methodes die we gebruiken spelen in op de verschillen tussen kinderen. Hieronder vindt u een lijst met de gebruikte methodes bij ons op school.