De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

International Primary Curriculum

We werken met het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC is een thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Dit doen we naast de leermethodes voor de basisvaardigheden.
IKC De Eglantier werkt met het International Primary CurriculumHet IPC bestaat uit zogenaamde units die per twee leerjaren worden aangeboden. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met milepost groep 1 en 2 (EY) milepost groep 3 en 4 (MP1), groep 5 en 6 (MP2) en groep 7 en 8 (MP3).

 

Voor elke milepost zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de wettelijke eisen die aan het onderwijsaanbod worden gesteld. Zo is o.a. specifieke kennis over Nederland toegevoegd, zodat het totale aanbod voldoet aan de kerndoelen die zijn vastgesteld in de Wet op het Primair Onderwijs.

 

Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. In de leerdoelen is beschreven wat kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en wat ze moeten begrijpen. Tevens sluiten we aan bij vragen die kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren.

 

 

IKC De Eglantier werkt met het International Primary CurriculumIn het curriculum zijn de onderstaande leerdoelen opgenomen:


• De vakinhoudelijke doelen
Deze doelen hebben betrekking op de kennis, de vaardigheden en het begrip. Er zijn vakinhoudelijke doelen voor natuur en techniek, ICT, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving. De IPC leerdoelen hebben als uitgangspunt bij de kinderen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen. Omdat kennis, vaardigheden en begrip drie totaal verschillende ontwikkelpunten zijn, zal ook het aanleren ervan verschillen. De IPC-activiteiten zijn zo ontworpen dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht wordt besteed. Deze doelen worden op verschillende manieren aangeboden. Zo wordt er per thema een educatief uitstapje georganiseerd of worden er gastdocenten uitgenodigd of workshops aangeboden.


• De persoonlijke doelen
Deze doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor kinderen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat kinderen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid. Wij stimuleren de kinderen hun eigen mening te vormen en uit te spreken en hierbij respect te hebben voor anderen. Door middel van de persoonlijke doelen verkennen kinderen hun eigen identiteit en die van anderen.


• De internationale doelen

Het IPC is uniek omdat het leerdoelen definieert die kinderen helpen verbanden te leggen tussen het geleerde in de klas en de relatie met andere landen. Ook staat er per jaar een internationale feestdag centraal, op deze dag vieren we als school deze feestdag, bijvoorbeeld Chinees nieuwjaar en Saint Patricks Day. Door de bovenstaande doelen en de bijbehorende activiteiten te behandelen wordt ook voldaan aan de kerndoelen actief burgerschapsvorming. Actief burgerschap is een rode draad die door ons onderwijsaanbod heen loopt. Dit wordt gedaan door in de IPC thema’s, kennis over de democratische rechtsstaat en politieke besluitvorming en kennis die nodig is om actief mee te kunnen doen in de samenleving aan te bieden.

 

Voor onze kinderopvang is het IPC nog volop in ontwikkeling.

 

Klik hier voor meer informatie over IPC.